• Przechowalnia 0
 • Regulamin sklepu

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów

  oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego BIELIZNA.

   

  Właścicielem sklepu jest:

   

  F.H. "ANEW" Aneta Mordal

  ul. Kościuszki 13

  98-330 Pajęczno

   

  NIP: 574-160-50-64

  REGON: 590736570

   

  1.Sklep BIELIZNA, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

   

  2. Kupujący (klient) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (K.C. Art. 11-24). W przypadku nieprzestrzegania tego waruknu umowa uznawana jest za nieważną.

   

  3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby reprezentowana, na stronach Sklepu oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający niezwłocznie poinformuje  Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

   

  II. ZAMAWIANIE TOWARU - ZAWARCIE UMOWY

   

  1. Złożenie zamówienia stanowi, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, umowę kupna - sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, do celów związanych z realizacją zamówienia. Dana osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

   

  2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   

  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu.

   

  4. Przez złożenie zamówienia oznacza wybór rodzaju i liczby towarów, dodanie ich do koszyka, a następnie  wypełnienie [formularza zamówienia] wraz z adresem oraz sposobem dostawy i potwierdzenie w/w formularza. Dane adresowe należy wypełnić w całości i zgodnie ze stanem faktycznym, a w szczególności podać imię i nazwisko, prawidłowy adres oraz numer telefonu kontaktowego. Brak kompletnych lub prawidłowych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

   

  5. W wyniku prawidłowo złożonego zamówienia, klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji - dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

   

  6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

   

  III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

   

  1. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny są widoczne przy każdym produkcie. Nie zawierają one jednak kosztów wysyłki.

   

  2. Płatności za zamówione produkty można dokonać gotówką - odbiór osobisty, poprzez płatności Przeewy24.pl oraz przelewem na konto Sklepu:

  PKO BP S.A. 95 1020 3958 0000 9502 0216 1545.

   

  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  - po złożeniu zamówienia (zamówienia płatne przy odbiorze);

  - od momentu otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności (zamówienia płatne przelewem);

  - w chwili poprawnej autoryzacji płatności (zamówienia płatne poprzez Przelewy24.pl).

   

  4. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia i uznania umowy sprzedaży za niezawartą.

   

  5. Gdy zamówienie składa się z kilku pozycji mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji uzależniony będzie od terminu skompletowania, przez Sklep, ostatniego elementu w/w zamówienia, chyba że Sklep i Klient wspólnie postanowią inaczej.

   

  6. W przypadku niedostępności części zamówionych produktów Sklep informuje Klienta o stanie zamówienia. Konsument podejmuje wtedy decyzję o sposobie jego realizacji (realizacji częściowej, wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowaniu całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta, w ciągu 3 dni, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu lub anulowania zamówienia.

   

  7. W przypadku, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości informuje o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient zrezygnuje z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe, w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

   

  8. Czas oczekiwania na zamówienie, składa się z czasu sprowadzenia towaru oraz z czasu potrzebnego Poczcie Polskiej/kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres (uwzględniając tylko dni robocze).

  Termin otrzymania przesyłki= czas sprowadzenia towaru + czas dostawy.

  Klient informowany jest o wysyłce zamówienia drogą mail-ową.

   

  9. Każda sprzedaż udokumentowana jest paragonem lub imiennym dowodem zakupu (fakturą).

   

  10. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia, telefonicznie lub mail-owo. Klient zostanie poinformowany o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

   

  11. Koszty dostawy zamówienia (wysyłki) pokrywa Klient. W/w koszty uzależnione są od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

   

  12. Towar dostarczany jest do Klienta przez wyspecjalizowane firmy kurierskie lub przez Pocztę Polską.

   

  IV. ODBIÓR PRZESYŁKI

   

  1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z poczty, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

   

  V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów(Dz. U. nr 22, poz.271 z późn. zm.). Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań.

   

  2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria  będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących  o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar powinien być czysty i pozbawiony zapachu np. dezodorant, szminka).

   

  3. Koszt przesyłki zwracanego towaru oraz jego wymianę pokrywa Kupujący.

   

  4. W przypadku błędnej realizacji zamówienia przez Sklep, koszty przesyłek - w przypadku wymiany towaru - pokrywa Sklep. Klient wysyła do Sklepu towar na swój koszt. Po stwierdzeniu własnej pomyłki, przez Sklep i uznaniu  swojej winy, Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki towaru do Sklepu, w kwocie nieprzekraczającej ceny paczki ekonomicznej Poczty Polskiej. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

   

  5. Zwracany towar z dopiskiem "zwrot towaru" wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres podany w rozdz.VI pkt. 1 (Reklamacje) niniejszego regulaminu. Należy również podać niezbędne dane w celu umożliwienia dokonania zwrotu pieniędzy. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz w oryginalnym opakowaniu wraz z ometkowaniem. Formularz zwrotu/wymiany można pobrać tutaj.

   

  6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   

  VI. REKLAMACJA

   

  1. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub zwrotu pieniędzy.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni licząc od dnia  wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

  Wadliwy Produkt wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacji należy odesłać na poniższy adres:

  F.H. "ANEW" Aneta Mordal

  ul. Kościuszki 13

  98-330 Pajęczno

   

  VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. Administratorem baz danych adresowych Klientów Sklepu, w związku z zakupami jest Sprzedający.

   

  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

   

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ust. z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

   

  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zwartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. K.P.C. (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

   

  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

  Akceptuję
  Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies.

  Informacje zarejestrowane w plikach"cookies" używane są w naszym Sklepie m.in. w celach statystycznych. Poza tym pragniemy dostosować się doindywidualnych potrzeb naszych klientów. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików "cookies" powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących "cookies" oznacza, że będą one zamieszczone na Twoim urządzeniu końcowym.
  Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
  Więcej o plikach cookies